• Loading Quotes...
 • Werkwijze

  Start: kennismaking en de eerste gezamenlijke bijeenkomst
  Meestal is er eerst een telefonische kennismaking met de hoofdrolspelers. Het is belangrijk dat u een goed beeld krijgt van wat mediation kan inhouden en dat u het gevoel heeft bij mij aan het juiste adres te zijn. Als dat niet zo is, kunt u kosteloos de keuze maken uw geschil op een andere manier op te lossen of met een andere mediator.

  Als u ervoor kiest met mij verder te gaan, nodig ik de deelnemers apart uit voor een intakegesprek op kantoor.

  Vervolgens is er een eerste gezamenlijke bijeenkomst. Die start met een toelichting op de door mij gehanteerde mediationovereenkomst. Daarin staat onder meer de geheimhouding en het vrijwillige karakter van mediation. Ook bevestigen de deelnemers en de mediator met deze overeenkomst dat zij zich daadwerkelijk zullen gaan inzetten om het geschil door middel van mediation op te lossen.

   

  Gesprekken
  Daarna, nog tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst, wordt gesproken over de kwestie waarvoor u bij Mediation van Belang bent gekomen. Ik zal u begeleiden bij het zoeken naar waar het ieder van u werkelijk om te doen is. De echte belangen komen boven tafel. Ik begeleid u in een beweging van verleden naar toekomst, van verwijten naar doelen en wensen. En in het praten over mogelijke oplossingen en het onderhandelen daarover. Deze mediationgesprekken vinden meestal in een aantal sessies op verschillende dagen plaats, bij voorkeur met korte tussenpozen.

   

  Vaststellingsovereenkomst
  Definitieve afspraken die u met elkaar maakt worden schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst kan worden opgesteld door mij, maar het kan ook zijn dat de deelnemers hiervoor een advocaat, belastingadviseur of andere deskundige aanwijzen.  U allen zet hieronder uw handtekening en u verklaart daarmee zich te zullen houden aan deze afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt de mediation beëindigd.

  Hoe verder als er geen oplossing komt
  Lukt het niet om in het mediationtraject tot afspraken te komen, dan wordt de mediation op initiatief van de deelnemers of van de mediator beëindigd. Ik zal in dat geval de datum van beëindiging schriftelijk aan u allen bevestigen. In dit bericht wordt niets gezegd over het ‘hoe en waarom’ van de beëindiging, omdat dat niet past bij de afgesproken geheimhouding. De weg naar een andere vorm van geschiloplossing, bijvoorbeeld via een geschillencommissie, arbiter of rechter, staat dan nog steeds open.

   

  Tijdpad
  Meestal bestaat een mediationtraject uit twee tot vijf gesprekken van telkens 2 (soms 3) uur en vrijwel altijd binnen een periode van zo’n 3 maanden. Afhankelijk van de agenda’s van de betrokkenen worden de gesprekken zo kort mogelijk na elkaar gepland.